Overzicht van rechtbanken

De rechtspraak is een belangrijke informatiebron voor elke jurist. Een overzicht van vonnissen, uitspraken en arresten over privacy- en gegevensbescherming kon op deze website dan ook niet ontbreken. Ze zijn gerangschikt op een aparte pagina per rechtbank, waarover u hieronder kort een woordje uitleg vindt.

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege met twaalf rechters die erover waken dat de wetgevende macht in België, dus zowel de federale wetgever als die op de onderliggende bestuursniveaus, de grondwet naleeft. Bijgevolg kan het wetten, decreten en ordonnanties vernietigen en schorsen. Deze bijzondere opdracht vereist dat het Grondwettelijk Hof losstaat van de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, zodat het zijn taak in alle onafhankelijkheid kan uitoefenen. Aangezien privacybescherming ingeschreven staat in de Belgische grondwet, spreekt het Hof zich ook uit over zaken die daarmee verband houden.

Naar de lijst van arresten rond privacy- en gegevensbescherming  

Raad van State

De Raad van State is een raadgevende en rechtsprekende instelling die opgericht werd als beroepsorgaan voor natuurlijke personen en rechtspersonen die menen schade te hebben ondervonden door onwettige administratieve rechtshandelingen. De Raad van State kan die rechtshandelingen schorsen en vernietigen, als bescherming tegen administratieve willekeur. Verder geeft de Raad van State ook advies over wetten en reglementen. De uitspraken van de Raad van State worden arresten of beschikkingen genoemd.

Naar de lijst van arresten en beschikkingen rond privacy- en gegevensbescherming  

Hoven en rechtbanken

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie staat bekend als de 'rechtbank der rechtbanken'. Het gaat na of de Belgische hoven en rechtbanken van lagere bevoegdheidsniveaus het recht wel correct toepassen. Enkel juridische vragen over schendingen van de wet of een basisprincipe in het recht kunnen aan het Hof van Cassatie worden voorgelegd, de zogenaamde 'procedurefouten'. Dit kan enkel voor uitspraken van lagere rechtbanken waartegen geen beroep meer mogelijk is.

Naar de lijst van arresten in zaken rond privacy- en gegevensbescherming  

Hoven van beroep

Wie geen vrede neemt met een uitspraak van een rechter in eerste aanleg, heeft de mogelijkheid om beroep in te stellen. Het hof van beroep spreekt zich dan in tweede instantie uit over de zaak. In België zijn er vijf hoven van beroep: in Antwerpen, Gent, Brussel, Bergen en Luik. De hoven van beroep zijn opgedeeld in verschillende kamers volgens de aard van de zaak. Zo behandelt de jeugdkamer beroepen tegen vonnissen van de jeugdrechtbanken.

Naar de lijst van arresten in zaken rond privacy- en gegevensbescherming   

Arbeidshoven

Er zijn in België even veel arbeidshoven als hoven van beroep, die zich ook bevinden in Antwerpen, Gent, Brussel, Bergen en Luik. Het arbeidshof behandelt eveneens beroepen, maar enkel tegen vonnissen van de arbeidsrechtbank.

Naar de lijst van arresten in zaken rond privacy- en gegevensbescherming   

Rechtbanken van eerste aanleg

Elke gerechtelijk arondissement heeft één rechtbank van eerste aanleg, wat neerkomt op een totaal van 27 voor heel België. Deze rechtbank bestaat uit drie afdelingen: de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de jeugdrechtbank. De uitspraken van rechters in eerste aanleg zijn vonnissen, waartegen eventueel beroep kan worden ingesteld bij een van de hoven van beroep.

Naar de lijst van vonnissen in zaken rond privacy- en gegevensbescherming   

Rechtbanken van koophandel

België telt 23 rechtbanken van koophandel, wat betekent dat sommige rechtbanken van koophandel bevoegd zijn voor meer dan één gerechtelijk arrondissement. De geschillen die aan de rechtbank van koophandel worden voorgelegd zijn handelszaken waarin het gaat om bedragen van meer dan 1 860 euro, maar ook bijvoorbeeld specifieke zaken over faillissementen. De rechtbank van koophandel kan zich ook in beroep uitspreken over een handelszaak waarover de vrederechter in eerste aanleg een oordeel geveld heeft. Specifiek voor deze rechtbank is dat de kamers gedeeltelijk bestaan uit lekenrechters die de handels- en industriesector vertegenwoordigen.

Naar de lijst van vonnissen in zaken rond privacy- en gegevensbescherming   

Arbeidsrechtbanken

Hoewel er in principe ook in één arbeidsrechtbank per arrondissement werd voorzien, zijn sommige arbeidsrechtbanken ook bevoegd voor meer dan één arrondissement. In totaal zijn er 21 arbeidsrechtbanken. Deze rechtbanken houden zich bezig met sociale zaken, arbeidsgeschillen en arbeidsongevallen. Net zoals bij de rechtbank van koophandel zetelen hier ook lekenrechters naast beroepsmagistraten.

Naar de lijst van vonnissen in zaken rond privacy- en gegevensbescherming   

Politierechtbanken

Per gerechtelijk arrondissement is er minstens één politierechtbank. Deze 34 rechtbanken zijn strafgerechten die onder meer specifieke misdrijven in bijvoorbeeld het boswetboek en verkeersmisdrijven behandelen. Het is voornamelijk die laatste soort misdrijven waar de politierechtbank zich nu mee bezighoudt.

Naar de lijst van vonnissen in zaken rond privacy- en gegevensbescherming   

Vredegerechten

 Elk gerechtelijk kanton in ons land heeft een vredegerecht, wat neerkomt op 187 dergelijke rechtbanken. De vrederechter oordeelt over handelszaken waarmee bedragen tot 1 860 euro gemoeid zijn, en over huurgeschillen, geschillen tussen buren en dergelijke. Hij is dus zowel bevoegd voor burgerlijke zaken als handelszaken.

Naar de lijst van vonnissen in zaken rond privacy- en gegevensbescherming