Jurisprudentie van de Privacycommissie en de Raadgevende commissie

Wanneer er nieuwe wetten of reglementeringen worden gemaakt die op een of andere manier betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens, geeft de Privacycommissie daarover haar advies, net zoals haar voorganger, de Raadgevende commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat deed. Ook toen de Privacywet en haar uitvoeringsbesluiten zijn opgesteld, zijn over de ontwerpteksten adviezen uitgebracht. Het resultaat daarvan is een wezenlijk onderdeel van de jurisprudentie van de Privacycommissie, die een hele evolutie heeft doorgemaakt.

Evolutie van de jurisprudentie van de Privacycommissie

Toen de Privacycommissie nog de Raadgevende commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer was (zie "Historiek van de Privacycommissie" voor meer details), hield zij er nog erg strikte opvattingen op na. Voor de raadgevende commissie primeerde de bescherming van de privacy en de personen betrokken bij de gegevensverwerking, en waren de belangen van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bijgevolg ondergeschikt. Zij stelde zich met andere woorden erg rigide op tegenover de informatisering van gegevensbeheer, wat enigszins te begrijpen valt aangezien de informatietechnologie nog in haar kinderschoenen stond, en er bovendien geen wettelijk referentiekader was.

Toen de eigenlijke Privacycommissie voor het eerst vergaderde op 7 januari 1992 was er nog geen algemene Privacywet, maar de leden van de commissie waren wel al meer vertrouwd met de informatica en de automatische verwerking van persoonsgegevens. Zij begonnen dan ook in te zien dat de rigiditeit van de voormalige raadgevende commissie niet meer houdbaar was, en ook niet wenselijk. Op het einde van de twintigste eeuw kreeg de informatica geleidelijk aan immers voet aan de grond in het bedrijfsleven in de eerste plaats, maar later ook bij privépersonen en bij de overheid. Deze ontwikkeling van de informatiemaatschappij werd in de jurisprudentie van de Privacycommissie weerspiegeld door een streven naar evenwicht tussen privacybescherming en een goed georganiseerde administratieve werking van de overheid, een evenwicht waarvoor de Privacycommissie zich tot op vandaag blijft inzetten.

Adviezen van de Privacycommissie

Op deze website vindt u een aparte verzameling adviezen van de Privacycommissie, en de voormalige Raadgevende commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zie "Historiek van de Privacycommissie" voor meer details). Deze adviezen hebben betrekking op de periode 1984 tot 1998 en behandelen privacykwesties (dus niet zuiver de Privacywet), maar geen erkenningen.

Lijst van deze adviezen

De andere beslissingen van de Privacycommissie zijn beschikbaar op haar hoofdwebsite.